Wednesday, September 24, 2014

Thomai Kontou, Elassona, GREECE

Today's mail . . an original work form Thomai in Greece . . 
Check out more of Tomai's art: Thomai Kontou

1 comment: